۱۳۸۸ خرداد ۲۷, چهارشنبه

‫‫میزان رأی ملت است

‫‫میزان رأی ملت است
..
‫این شعار از اول توسط آیت ال... خمینی گفته شده است و
‫بقیه حکومتی های اسلامی هم آنرا تکرار می کنند،
‫آیا این فقط در زمانی ‫است که به نفع منظور آنها باشد؟
‫اگر رأی ملت برای آنان نباشد، دیگر چرا ملت می شوند
‫اوباش و اراذل...
‫و بخاطر رأی شان کتک می خورند و باتوم جواب آنها است؟
‫این روش انسانی نیست و اجتماع و مردم آنرا قبول نمی کنند.
‫اگر ‫شما نمایندگان مردم هستید، به میل و نظر مردم رفتار کنید.
..
‫سوز
۲۷ خرداد ۱۳۸۸ − 17.06.2009 ‫

هیچ نظری موجود نیست: