۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

‫ایده های کومونیستی

ایده های کومونیستی
--
‫‫با درود به گروه ....
‫در ابتدا با دیدن صفحه ی شما تصور کردم یک سایت فرهنگی
پیدا کرده ام که از اینترنت میتوانم کتابهای مختلف را بخوانم ‫و خوشحال
بودم ، ولی دیدم اکثر کتابها در سایت شما در مایه ی کمونیستی است.
سیستم کمونیستی حدود هفتاد سال در شوروی ‫و چین تجربه شد و
نتیجه اش عقب ماندگی از پیشرفت همزمان جهانی بود. شوروی با آن
عظمت و زمین های حاصلخیز ، ‫میتوانست به دنیا گندم صادر کند ،
ولی خودش وارد کننده ی گندم از امریکا بود. صنعت اتومبیل سازی
اش را هم در ایران ‫دیدیم... و حالا که دیگر
اصلا کشوری بصورت کمونیستی اداره نمیشود .
کوبای عقب نگهداشته شده هم زور میزند که ‫سیستم را حفظ کند ،
که یعنی مثلا ، ما اینهمه سال اشتباه نکرده ایم و
همچنان فقر و نداری را بر مردم کوبا مسلط نگهداشته اند. ‫
حالا کسانی که دنبال ایده های کمونیستی میروند ،
بدنبال تابوتی روان شده اند که مرده ای تویش نیست ،
‫بهتر است وقت‫ و انرژی و پول خود را صرف چیزی دیگر کنند که
امید به فایده ای یا ثمری از آن باشد.
‫بقول آقای خمینی ، کشور های معروف به جهان سوم
«کشور های عقب نگهداشته شده» هستند نه کشور های عقب مانده .
و بقول یکی از بزرگان «به بین چی میگه نه بین کی میگه» حرف
منطقی و درست را که با واقعییت مطابق است ، ‫حتی از بچه هم باید
قبول کرد ، و به خاطر اینکه به علم و آگاهی یه گوینده ، اطلاع درستی
نداریم ، نباید گفته اش را رد کرد.
‫من خود را در این دنیای یه تئوری ها و سیاست ، کار آموزی بیش
نمیدانم ، ولی آنچه از جوانی مورد سئوال برایم بوده ، ‫اداره یه یک
کشور با سیستم کمونیستی بود ، و از پدرم میپرسیدم ،
این سیستم اگر درست است ، چرا پس عقب مانده است؟
‫چنین بنظر میرسد که ، برای در دست نگاه داشتن بازار کار و تولید ،
و در مقابله با رقبای کاری و با استعداد ، ‫کشور هائی که با هوش بودند ،
با کمک های نهان و آشکار خود ، به پای گیری و تبدیل کشور های
رقیب ، به سیستم ‫سوسیالیستی ، کمونیستی کمک کردند و آنها را
برای استقرار قدرت ، بنام «حکومت مردم »
و «حکومت توده ها» یاری دادند.
‫کشور های کمونیستی هم با نام های دهان پر کن و ایده ئولوژیکانه ،
سال های سال مردم را مشغول تبلیغات توخالی و خوش نما کردند و
جامعه را عقب نگاهداشتند.
‫مخالفان ِ حکومت را پنهان و آشکار به نام های مخالفان ،، انقلاب ،،
یا ، سد راه پیشرفت ،، مردم ،، ‫نابود کردند و ‫ از میان برداشتند و
با دیکتاتوری ِ ترس و وحشت ، ابراز وجود را خطرناک نشان داده
و بیان عقیده را خفه کردند. ‫در حالیکه
خود ِ همین گردانندگان حکومتی ، سد راه پیشرفت ،، مردم ،، بودند.
با نگاهی به تاریخ دیده میشود ، مردم با استعداد شوروی و
مردم زحمت کش چین سالهای سال زیر خفقان دولتی ، ‫تحت فشار
و زیر خط زندگی معمولی روزگار را گذراندند و جرأت
دم برآوردن نداشتند ، زیرا با اتهام بخطر ‫افتادن ،، انقلاب ،، از همان
حداقل معیشت هم محروم میشدند و معلوم نبود چه بر سرشان میامد.
‫مردم اروپای ‫شرقی زیر فشار و نفوذ حکومت های انقلابی یا
تحمیلی یه کمونیستی ، سالهای دراز در محرومیت ‫و نداری و فقر مادی
و فرهنگی دست و پا میزدند و اگر اعتراضی میکردند
مثل مردم چکسلواکی ، بصورت ‫میلیونی قتل عام میشدند و فریادشان
بجائی نمی رسید ، زیرا با بر چسب انقلابی یه ،، حکومت مردمی ،،
موافق نبود.
حالا طرفداران کمونیزم و حکومت ‫کمونیستی یا پرولتاریا ، دنبال چه
چیزی هستند و چه رویائی در سر دارند، ‫با چه سابقه ای از این
نوع حکومت ، میخواهند مردم را طرفدار این سیستم ،، ورشکسته ،،
نمایند و چه چیزی را ‫میخواهند بشارت دهند ،
تا خود را نماینده و راهنمای ِ نجات مردم وانمود کنند.
‫ بامید روزگار بهتر
-
‫ سوز
01.03.2008

هیچ نظری موجود نیست: