۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

کوشش

کوشش
‫..
مبادا ز پویش ، هراسان شوی
ز ِ رأی دگر گو ، پشیمان شوی
بد اندیشه را ، کرده ات باطل است
تلاش ات همه ، سست و بیحاصل است
.
بکوشش بکُن ، کار خود را تمام
نشان ها ز سعی تو ، گیرند ، نام
‫سر انجام ِ کارها ، بسان ِ نبرد
به اندیشه است ، همت و ، کار کرد
.
به پوی و بخواه و بگوی و بکن
تلاش و تحمل ، سه نیک ، پیشه کن
‫به پندار و گفتار و کردار نیک
شوی با خُبان، در همه جا شریک (خوبان)
.
‫به پندار هماره ، به نیکو بکوش
که نیکو کشیده ، بدی را ، دو گوش
‫به پندار نیک ات شود ، کرده نیک
که پندار باشد ، عمل را ، شریک ‫
.
چو کردار تو ، نیک و ارزنده شد
زبان هم بدان کرد ِ نیک ، بنده شد
‫به گفتار نیک ات ، روان شاد شد
دل ات نرم گشت و ، رُخ ات باز شد ‫
.. 
سوز
15.12.2007 

هیچ نظری موجود نیست: