۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

نیاز

نیاز
..
ز یادم برفت آنهمه اخم و ناز
تو را چون بدیدم وجودت نیاز
مرا خوش نماید زتو هر چه هست
مدارا و امید وصلت شدم چاره ساز
..
سوز
13.05.2008 

هیچ نظری موجود نیست: