۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

‫چشم ‫

‫چشم  
..
‫‫چشمان ترا دیدم ، از ضعف بلرزیدم
پا و بدنم سُست شد ، از جای نه جنبیدم
‫تیر‌ ِ نگهَ اَت کُشتم ، من بیش نفهمیدم‫
هم بردگی یه کوی ات ، در جای پسندیدم
‫گویی همه یه عمرم ، دنبال تو گردیدم
بودم همه گم کردم ، در خویش ترا دیدم
‫زان خنده یه فتانت ، در فکر هراسیدم
چون حالت دامن کش ، از ناز ، ترا دیدم
‫رفت ات چو اشارت شد ، از جای جهانیدم
وین ترس جدا گشتن ، ز اوهام پرانیدم
‫هر لحظه برای خود ، امری ز ِ تو ،  بر دیدم
من بنده یه داغی پی ، در پیش ترا دیدم
‫آن جاذبه یه عشقت ، زنجیر مرا دیدم 
گردن شده دورا دور ، هر سوی کشانیدم
‫من راضی ِ دربانی ، مهر از نگه ات دیدم
نازان و دمی مخمور ، چشمت همه یه دینم
من مایل آن باشم ، تا اینکه جهان بینم
خدمت ، به شوخ چشمت ، گردد همه آئینم
..
سوز
26.03.2008

هیچ نظری موجود نیست: